Obchodní podmínky internetového obchodu

 

Obchodní podmínky internetového obchodu

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Prodávajícím je společnost EP Line SE, se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice, IČ 28248163, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 30.

Kupujícím je jiná osoba, která při objednávání zboží jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://eshop.epline.cz.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva se řídí zněním obchodních podmínek, platným a účinným v okamžiku odeslání objednávky. Platné znění obchodních podmínek je kupujícímu přístupné v průběhu objednávání zboží v prostředí internetového obchodu a kupující má možnost si stáhnout k archivaci a reprodukci platné znění obchodních podmínek ve formátu PDF na internetové adrese http://eshop.epline.cz/obchodni-podminky.pdf.

Kupující je povinen se seznámit s obchodními podmínkami před objednáním zboží. Kupující odesláním objednávky zboží z internetového obchodu prodávajícího stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

V kupní smlouvě mohou prodávající a kupující sjednat ustanovení odchylná od obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Kupní smlouva je uzavírána a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

II. Uzavření kupní smlouvy

Tato část obchodních podmínek obsahuje mimo jiné údaje o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy.

Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a jeho ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Kupující objednává zboží z internetového obchodu prodávajícího ve webovém rozhraní obchodu vybráním zboží, které vloží do elektronického nákupního košíku, a určením jeho množství.

Po dokončení výběru zboží vyplní kupující doručovací údaje a případné další náležitosti objednávkového formuláře a vybere způsob dodání a způsob platby.

Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Před podáním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil, a kupující má možnost zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Odesláním objednávky kupující potvrzuje správnost všech uvedených údajů a svou vůli být objednávkou vázán. Odeslaná objednávka je pro kupujícího závazná.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu její obdržení na adresu elektronické pošty, kterou kupující uvedl v objednávce. Doručením tohoto potvrzení je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva.

Prodávající je vždy oprávněn, zejména s ohledem na charakter objednávky co do množství zboží nebo výše kupní ceny, požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

Uzavřená kupní smlouva je uložena u prodávajícího v elektronické podobě a není přístupná.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady kupujícího na použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá, a kupující si je hradí sám.

III. Platební a dodací podmínky

Způsob dodání a způsob platby: Objednané zboží bude kupujícímu prodávajícím zasláno přepravní společností PPL na dobírku (cenu zboží včetně nákladů na dodání zboží přebírá od kupujícího přepravce při doručení zboží).

Zboží je zasíláno pouze na území České republiky a Slovenské republiky.

Spolu s kupní cenou za zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Náklady na dodání (poštovné) na území ČR jsou ve výši 119,- Kč, náklady na dodání na území SR ve výši 250,- Kč. Při objednání zboží v hodnotě převyšující 2 500,- Kč včetně DPH je poštovné zdarma. Balné není kupujícímu účtováno.

Nebylo-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, kupní cena je splatná zásadně při převzetí zboží. Prodávající je však oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny včetně nákladů na dodání ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Dodací lhůta činí nejvýše 5 pracovních dní (na území SR 7 pracovních dní) od obdržení objednávky, na jejímž základě byla uzavřena kupní smlouva, není-li v individuálních případech s kupujícím domluveno jinak. V případě, že některé zboží nebude moci být dodáno v uvedené dodací lhůtě, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat a domluví jinou dodací lhůtu, případně kupujícímu umožní od smlouvy odstoupit.

V případě, že způsob dodání zboží bude v kupní smlouvě smluven jinak na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s takovým způsobem dodání.

Kupující je povinen v místě dodání, které určil v objednávce, převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady na neúspěšný pokus o dodání.

Bude-li z důvodů na straně kupujícího sjednáno opakované doručování zboží, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

Kupující nabývá vlastnictví k zboží zaplacením celé kupní ceny zboží včetně nákladů na dodání zboží.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo v případě shledání poškození zboží při přepravě nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím zboží a podpisem dodacího listu nebo dokumentu obdobné povahy kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží.

Oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje, zašle kupující prodávajícímu písemně do čtrnácti dnů od převzetí zboží na adresu prodávajícího EP Line SE, Centrální sklad, Dubno č.p. 129, 261 01 Příbram nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@epline.cz. Kupující v oznámení o odstoupení od smlouvy uvede své jméno a příjmení, adresu, adresu elektronické pošty, telefonní číslo, dále číslo objednávky, datum nákupu a číslo bankovního účtu pro vrácení peněz.

Kupující může v případě, že chce odstoupit od smlouvy, využít formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na internetové adrese http://eshop.epline.cz/odstoupeni.pdf.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží kupující doručí na adresu prodávajícího EP Line SE, Centrální sklad, Dubno č.p. 129, 261 01 Příbram. Zboží musí kupující vrátit prodávajícímu nepoškozené, kompletní, bez známek užívání nebo opotřebování, čisté a v původním obalu, spolu s doložením prodejního dokladu. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak, aby nedošlo k jeho poškození. Kupující dále použije balicího papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte vracené zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme zboží pojistit.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí s tím, aby mu prodávající v případě odstoupení od smlouvy v souladu s těmito ustanoveními přijaté peněžní prostředky vrátil bezhotovostním převodem na účet kupujícího.

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nezbytně nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody mu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující bere na vědomí, že byl-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Ustanovení § 1837 občanského zákoníku stanoví, ve kterých případech kupující nemůže odstoupit od smlouvy.

Kupující mj. nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

V. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv vznikajících z vadného plnění, jakož i práv ze záruky, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2158 a násl. občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele), s přihlédnutím k upřesněním v těchto obchodních podmínkách.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc již při převzetí a která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je na kupujícím, aby prokázal, že věc měla vadu již při převzetí. Projeví-li se však vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Má-li věc vady, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné nebo jedná-li se o vadu neodstranitelnou, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Nezvolí-li kupující své právo včas, prodávající odstraní vady podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Není-li to možné, bude nezvolení práva kupujícím včas považováno za volbu práva odstoupit od smlouvy.

Právo kupujícího z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Právo kupujícího z vadného plnění se nevztahuje zejména na poškození vzniklá mechanickým poškozením výrobku, nadměrným zatěžováním, používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými nebo mechanickými vlivy prostředí, které vzhledem k povaze a zřejmému určení výrobku není prostředím obvyklým nebo přiměřeným pro jeho používání, používáním v rozporu se zřejmým určením výrobku nebo doporučeními prodávajícího nebo výrobce, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o výrobek, provedením neoprávněného zásahu do výrobku či po provedení úprav kupujícím, vznikla-li vada v důsledku takové úpravy, elektrickým přepětím, dále na poškození přírodními živly nebo vyšší mocí.

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu po převzetí zboží.

V případě zjištěných vad zboží je kupující povinen prodávajícího o těchto vadách neprodleně informovat buď písemně na adrese: EP Line SE, Centrální sklad, Dubno č.p. 129, 261 01 Příbram nebo elektronicky na adrese reklamace@epline.cz nebo telefonicky na čísle +420 773 940 068. Oznámení o vadách musí obsahovat: jméno a příjmení kupujícího, adresu, kontaktní telefon, případně e-mail, číslo objednávky a popis reklamované vady.

Kupující současně zašle reklamované zboží na vlastní náklady a riziko doporučeně na adresu EP Line SE, Centrální sklad, Dubno č.p. 129, 261 01 Příbram. Ke zboží kupující přiloží kopii oznámení o vadách, aby bylo možno zásilku jednoznačně identifikovat. K reklamačnímu řízení kupující předloží kopii faktury nebo jiného dokladu o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. Reklamované zboží kupující řádně zabalí, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Zásilka by měla být viditelně označena „REKLAMACE“. Neposílejte zboží do reklamace na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme zboží pojistit.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace, je-li reklamované zboží nebo jeho součásti znečištěné, ledaže jde o znečištění obvyklé, a to až do doby řádného předání vyčištěného zboží kupujícím do reklamace.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Pracovník reklamačního oddělení prodávajícího posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, pokud je to možné, ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.

V případě zamítnutí reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po přijetí reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a to zpravidla zasláním na adresu elektronické pošty kupujícího, nedohodne-li s ním jiný způsob.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Zboží předané k reklamaci bude kontrolováno pouze na vadu uvedenou kupujícím.

Po vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

V závislosti na způsobu vyřízení reklamace zašle prodávající kupujícímu zboží z reklamace na adresu sdělenou kupujícím nebo zašle kupujícímu příslušnou peněžní částku na bankovní účet sdělený kupujícím.

Pokud kupující zaslané zboží z vyřízené reklamace nepřevezme a toto bude přepravcem vráceno prodávajícímu zpět, je kupující povinen prodávajícímu uhradit náklady opakovaného zaslání, požádá-li o něj kupující, nebo si zboží z vyřízené reklamace vyzvednout osobně po telefonické domluvě na telefonním čísle +420 773 940 068 na adrese EP Line SE, Centrální sklad, Dubno č.p. 129, 261 01 Příbram. Opakované zaslání zboží z vyřízené reklamace bude podmíněno uhrazením nákladů opakovaného zaslání předem na bankovní účet sdělený kupujícímu prodávajícím.

V případě zamítnutí reklamace uhradí kupující prodávajícímu náklady na zaslání zboží ze zamítnuté reklamace kupujícímu. Zaslání zboží ze zamítnuté reklamace je podmíněno uhrazením nákladů na toto zaslání předem na bankovní účet sdělený kupujícímu prodávajícím. Na nepřevzetí, opakované zaslání, osobní vyzvednutí v případě zboží ze zamítnuté reklamace se jinak vztahují stejné podmínky jako na zboží z vyřízené reklamace.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo dle § 1924 občanského zákoníku. Právo je třeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

VI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VII. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Prodávající nakládá s osobními údaji výhradně v souladu s platnou legislativou. Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 33503.

Kupující odesláním objednávky z internetového obchodu prodávajícího souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

Kupující své osobní údaje poskytuje prodávajícímu dobrovolně a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího) uvádět přesně, správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Další informace prodávajícího o ochraně osobních údajů, zejména o nakládání s osobními údaji a o možnostech jejich kontroly subjektem osobních údajů, nalezne kupující v dokumentu prodávajícího „Ochrana osobních údajů“, umístěném na webových stránkách prodávajícího a dostupném z prostředí internetového obchodu prodávajícího.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.3.2016.

Tyto obchodní podmínky nahrazují předchozí znění obchodních podmínek.

Prodávající může znění obchodních podmínek měnit nebo doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Předchozí znění obchodních podmínek jsou k dispozici na vyžádání u prodávajícího.

Prodávajícího lze kontaktovat na adrese EP Line SE, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 nebo na telefonním čísle 240 249 249 nebo na adrese elektronické pošty info@epline.cz.