Podmínky pro užívání stránek

Provozovatelem internetových stránek eplne.cz je společnost EP Line SE (dále jen "Provozovatel"), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen "Autorský zákon") oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek epline.cz (dále jen "Podmínky užívání"). Tyto Podmínky užívání se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky epline.cz. Před užíváním těchto stránek epline.cz se proto prosím s obsahem Podmínek užívání seznamte.

Informace na těchto stránkách jsou určené pro veřejnost.

Přístup na stránky eplne.cz a jejich užití je bezplatné.

Přístup na stránky eplne.cz nebo do některých částí stránek eplne.cz může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy. Proto se, prosím, seznamte s informacemi EP Line SE o ochraně osobních údajů.

Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat stránky eplne.cz jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele v souladu s Autorským zákonem.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek eplne.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

Některé z informací publikovaných na stránkách eplne.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek eplne.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek eplne.cz. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek eplne.cz.

S výjimkou těchto Podmínek užívání nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách eplne.cz povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem sítě Internet, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

Veškeré informace uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.

Tyto Podmínky užívání je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek užívání, se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Podmínky užívání stránek eplne.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Tyto Podmínky užívání byly zveřejněny dne 15.1.2014.